STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet en de cao zijn regels opgenomen over fysieke belasting. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Hier vind je de verplichtingen voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden.

Fysieke belasting in de Arbowet: verplichtingen werkgever op hoofdlijnen

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever ervoor zorgen dat het werk geen schadelijke invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van het personeel.

Dit betekent dat de werkgever op het gebied van fysieke belasting in elk geval het volgende moet hebben geregeld:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsomstandighedenbeleid (‘arbobeleid’). Dit beleid moet tot doel hebben nadelige gevolgen van fysieke belasting voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers zo veel mogelijk te voorkomen.
 • Het werk, de werkplek en de hulpmiddelen moeten zodanig zijn dat fysieke belasting geen gevaar met zich meebrengt voor de gezondheid.
 • In de risico-inventarisatie aandacht besteden aan fysieke belasting. Er moet inzicht zijn in de last, vereiste lichamelijke inspanning, kenmerken van de omgeving en taakeisen.
 • In de risico-inventarisatie aandacht geven aan de psychische en fysieke belasting van beeldschermwerk en het gezichtsvermogen van medewerkers.
 • Beeldschermwerkers krijgen oogonderzoek en zo nodig een beeldschermbril aangeboden.
 • Werkplekken en software zijn ergonomisch ingericht.
 • Voorlichting en onderricht geven aan de werknemers over de gevaren van fysieke overbelasting en manieren om die te voorkomen en te beperken.
 • Feitelijk komt het er op neer dat je je moet houden aan de praktijkrichtlijnen fysieke belasting.

Wat betekent dit concreet?

 • Zorg voor een actuele risico-inventarisatie. Fysieke belasting moet hier als belangrijk risico in zijn meegenomen. Laat de RI&E volgens de regels der kunst toetsen, stem de inhoud goed af met de OR en actualiseer de inhoud geregeld.
 • Voer een nadere inventarisatie uit voor fysieke belasting. Hiervoor zijn een aantal geschikte tools beschikbaar zoals de Tilthermometer (cliëntgebonden werkzaamheden) de Risicoradar (ondersteunende werkzaamheden) en de Beleidsspiegel. Elke organisatie moet een actuele TilThermometer en BeleidsSpiegel hebben en een plan over hoe ze op basis van de resultaten van een assessment met deze instrumenten (gaan) voldoen aan de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting.
 • Beschouw de RI&E niet als een doel, maar als een middel. Dit geldt uiteraard ook voor het bijbehorende plan van aanpak. Voorgenomen plannen moeten niet alleen worden opgesteld, maar ook worden uitgevoerd en tenminste jaarlijks worden geëvalueerd en (waar nodig) bijgesteld.

 

Zie voor meer informatie: