STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede omgang met infectierisico’s binnen een hele organisatie, dan is het vooral van belang om tot een integraal beleid te komen. Er is veel te regelen en te doen: hieronder vind je praktische aanknopingspunten. Je kunt telkens doorklikken naar nadere informatie en tips.

Maatregelen om extra kwetsbare medewerkers te beschermen

Het is van belang om te bepalen hoe je omgaat met medewerkers die op het gebied van infectieziekten extra risico’s lopen of bijzondere risico’s opleveren. Zorg dat je in je beleid specifiek aandacht besteedt aan de volgende risicogroepen:

 • Zwangere en borstvoeding gevende medewerksters.
 • Medewerkers die extra gevoelig zijn voor infecties in verband met auto-immuunziekten, huidaandoeningen en dergelijke.
 • Vrijwilligers, mantelzorgers, stagiaires, uitzendkrachten en andere derden die geen arbeidsovereenkomst met je organisatie hebben.
 • Jeugdige medewerkers (werknemers die jonger zijn dan 18 jaar).

Meer over bescherming van jeugdige werknemers

Jeugdige werknemers worden in de Arbowetgeving extra beschermd. Dit heeft twee redenen:

 • enerzijds beschikken deze medewerkers nog niet over de werkervaring en het inschattingsvermogen om risico’s goed in te schatten;
 • anderzijds is er een vergroot risico dat hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling schade ondervindt door factoren in het werk.

Bijzondere gezondheidsrisico’s bij jongeren

Wat betreft de feitelijke kwetsbaarheid zijn er aanwijzingen dat jeugdige werknemers extra risico’s lopen omdat hun immuunsysteem nog niet volledig op peil is. De kans bestaat dat zij specifieke afweer tegen bepaalde organismen nog niet hebben ontwikkeld. Soms komt een extra gevoeligheid voor ontstekingen/infecties pas op de puberleeftijd tot uiting. Als een jongere nog in de groei is, kan een ontsteking extra nadelige effecten hebben omdat er groeiafwijkingen kunnen ontstaan. (bron Opens external link in new windowwww.kiza.nl)

Heb je in je organisatie met werknemers onder de 18 te maken, dan moet je in ieder geval het volgende doen.

 • Besteed bijzondere aandacht aan jeugdigen in de RI&E. De precieze verplichtingen vind je in Opens external link in new windowartikel 1.36 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ze komen neer op het volgende:
  • je moet er rekening mee houden dat jeugdige werknemers minder werkervaring hebben, gevaren (nog) niet goed kunnen inschatten en zowel geestelijk als lichamelijk nog niet volgroeid zijn;
  • je moet afwegen of de werkuitrusting en de inrichting van de werkplek geschikt voor hen zijn;
  • je moet de aard, de mate en de duur van hun blootstelling aan (onder meer) biologische agentia in kaart brengen;
  • je moet bij deze groep afzonderlijk stilstaan bij de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • je moet bijzondere aandacht besteden aan hun werkzaamheden binnen je organisatie en de wijze waarop die zijn ingericht en georganiseerd;
  • je moet het opleidingsniveau van de jeugdige werknemers in kaart brengen en de aan hen te geven voorlichting hierop afstemmen.
 • Wees (zeer) terughoudend met werk waaraan grote risico’s kleven. Dit mag door jeugdige werknemers niet of alleen onder direct toezicht worden uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor werk waarbij blootstelling aan biologische agentia mogelijk is die zijn ingedeeld in categorie 3 of 4. Hiervoor geldt volgens Opens external link in new windowartikel 4.105 van het Arbobesluit ten aanzien van jeugdige werknemers een absoluut werkverbod.