STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de wetgeving is op een aantal plaatsen geregeld welke eisen er worden gesteld aan de bedrijfshulpverlening. De voornaamste wettelijke regelingen op dit gebied zijn de Arbowet, het Arbobesluit en het Bouwbesluit. In de cao Gehandicaptenzorg zijn geen bijzondere afspraken gemaakt over BHV.

De Arbowet en het arbobesluit: algemene BHV-vereisten

De Arbowetgeving geeft in algemene termen aan wat er moet gebeuren om bij nood zodanig op te kunnen treden dat medewerkers en andere aanwezigen geen slachtoffer worden. Ook worden eisen gesteld aan de inrichting van gebouwen en noodvoorzieningen. Van de werkgever wordt nader maatwerk verwacht.

Het Bouwbesluit: eisen aan gebouwen en technische voorzieningen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet en het hierbij behorende Bouwbesluit met de regeling Bouwbesluit (artikel 7.11) stellen specifieke eisen aan het gebruik en de inrichting van gebouwen. Als een gebouw bestemd is voor het verblijf van gehandicapten, is in veel gevallen een vergunning van de gemeente nodig voor ‘brandveilig gebruik’.

Rechten en plichten van medewerkers

In de wetgeving zijn geen specifieke eisen over BHV gesteld aan de werknemer. Wel zijn er een aantal algemene plichten die niet alleen voor BHV toepasbaar zijn, maar ook voor alle andere onderwerpen in het Arbobeleid.

Rechten en plichten van de ondernemingsraad

Van de ondernemingsraad wordt verwacht dat deze de veiligheid en de naleving van de afspraken met betrekking tot de BHV bevordert. De OR heeft dus naast diverse rechten ook verplichtingen met betrekking tot de BHV.